BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. GİRİŞ: 

ABC Faktoring A.Ş. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ile anılan Yönetmeliğe ilişkin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak her türlü finansal bilgi ve diğer gerekli bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerini de dikkate alarak yerine getirir. 
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan ve Yönetim Kurulumuzca da kabul edilen bilgilendirme politikamızın amacı; ticari sır kapsamında olmamak kaydıyla, pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kredi veren kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici otoriteler ve ilgili tüm hak sahiplerinin istedikleri bilgi ve açıklamalara zamanında, tam, doğru, anlaşılabilir, kolay, en düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşmalarını sağlamaktır.

2. YETKİ VE SORUMLULUK: 

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır. Bilgilendirme Politikası’nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirirler.

 3. YÖNTEM VE ARAÇLAR: 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatma amacıyla kullanılan araç ve yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Üçer aylık dönemlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablolar ile dipnot ve açıklamalar, yasal süreler içinde ilgili kurumlara iletilir. Söz konusu mali tablolar ilgili yöneticiler tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır ve şirketin web sayfasında kamuya açıklanır.
Yıl sonunda Uluslararası Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanan mali tablolar, dipnot ve açıklamaları ile bağımsız denetim raporu şirketin web sayfasında yayınlanır. 
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kamuya açıklanması tavsiye edilen gelişmeler şirketin web sayfasında “Kurumsal” başlığı altında “Duyurular” bölümünde yayınlanır. 
Ana Sözleşme değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı gibi faaliyetler ilgili yasalar gereği Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler ile ilan edilmektedir. Anılan çalışmalar ayrıca şirketin web sayfasında “Kurumsal” başlığı altında “Duyurular” bölümünde veya konuyla ilgili bölümde yayınlanır. 
Yıllık faaliyet raporu, BDDK düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin ve diğer hak sahiplerinin incelemesine sunulmak üzere şirketin web sayfasında yayınlanır. 
Ekonomi, Sektör ve ABC Faktoring A.Ş.ile ilgili olarak geleceğe dönük beklentiler hakkında bilgi vermeye Yönetim Kurulu ve Genel Müdür yetkilidir. Bu konudaki açıklamalar medya, şirketimiz web sitesi veya ilgili kişi ve kuruluşlarla yapılan toplantılar aracılığı ile yapılır. 
Daha önce açıklanan bilgilerde değişiklik olması veya beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması gibi durumlarda hemen kamuya açıklama yapılır. Bu açıklamalar önceki açıklamalarda kullanılan kamuyu aydınlatma araçları ile kamuya duyurulur.

4. KURUMSAL WEB SİTESİ: 

Şirketin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış www.abcfaktoring.com adresli internet sitesi bulunmaktadır. Şirketin internet sitesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca açılan “Bilgi Toplumu Hizmetleri” özgülenmiş alanından Yönetmelik kapsamında kanunen yapılması gereken ilanlara ulaşılmaktadır. 
Web sitemiz kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmakta olup sürekli güncellenmektedir. 
Web sayfamızda aşağıdaki bilgi, belge ve açıklamalara ulaşmak mümkündür:

1) KURUMSAL BİLGİLER 
- Firma Profili 
- Misyon&Vizyon
- Şirket Politikamız
- Ortaklık Yapısı
- Organizasyon Yapısı

2) YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ana Sözleşme
- Etik İlke ve Kurallar
- Bilgilendirme Politikası
- Kar Dağıtım Politikası
- Bağış ve Yardım Politikası
- Genel Kurul Bilgileri
    a. Genel Kurul İlanları ve Gündemler
    b.Genel Kurul Toplantı Tutanakları
    c. Genel Kurul Hazirun Cetvelleri
    d.Vekaletname Örneği
- Yönetim Kurulu Komiteleri
    a. Kurumsal
    b. Denetim
    c. Risk
    d. Ücret
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Mali Tablolar
- Bağımsız Denetim Raporları
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- Derecelendirme Raporları
- Haberler/Duyurular

3) FAKTORİNG HİZMETLERİ
- Faktoring Nedir?
- Gerekli Belgeler ve Dökümanlar

4) İNSAN KAYNAKLARI
- İnsan Kaynakları Politikası
    a. Tazminat Politikası
    b. Bağış ve Yardım Politikası
    c. Ücret Politikası
- İş ve Staj Başvuruları

5) SIKÇA SORULAN SORULAR

6) İLETİŞİM BİLGİLERİ 
- Şubeler ve iletişim
- Sorularınızı Bize Yazınız.
- Şikâyetlerinizi Bize Yazınız.

5. İÇERDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLANLARIN KAMUYA DUYURULMASI:
Ticari sır niteliğindeki bilgiler; mevcut durum itibariyle veya potansiyel olarak ticari değeri olan, üçüncü şahıslar tarafından bilinmeyen, normal durumda erişilmesi mümkün olmayan, bilgi sahibinin gizliliğini korumayı hedeflediği bilgilerdir. 
Şirketin ticari sırlarının güvenliği ve korunması esastır. Ticari sırlar, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen esas ve sınırlamalara tabi olmak kaydıyla açıklanamaz, kullanılamaz ve verilemez.
İçerden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için her türlü tedbir alınır. Şirketin değerini etkileyebilecek nitelikte bilgilere ulaşabilecek üst yönetim; Yönetim Kurulunu oluşturan, Mehmet Başer, Demet Bilici, Genel Müdür Osman Reşit ATEŞ ten oluşmaktadır. 

Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.