ETİK İLKE VE KURALLAR

1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı, ABC Faktoring A.Ş. nin Etik İlkeleri, Şirket içi ilişkilerini, tüm çalışanların ve şirketin; müşteriler, tedarikçiler ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez ilkeler bütünüdür.
Etik İlkeleri ,Şirket politikaları, değerleri ve ilkeleriyle bütünlük içindedir ve yönetim kurulu, komiteler, yöneticiler dahil tüm çalışanların uyması gerekir. Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken Etik İlkelerine uymak zorundadır.

2. SORUMLULUK:

Bütün çalışanlarımız belirlenen etik ilke ve kurallara uygun çalışmaktan sorumludur.

3. KURALLAR:

3.1 Dürüstlük
Şirketimiz, müşterileri, çalışanları, hissedarları, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlıdır.

3.2 Tarafsızlık
Şirketimiz, faaliyetlerini tam bir tarafsızlıkla yürütür. Çalışanları ve müşterileri arasında ayırımyapmaz, önyargılı davranışlardan bulunmaz.

3.3 Güvenilirlik
Ürün ve hizmetlerimizin sunumunda, müşterilerimizle ve diğer ilgili taraflarla ilişkilerimiz karşılıklı güvene dayanır, açık ve anlaşılırdır. Doğru bilgi vermenin, müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmenin güvenilirliğin temeli olduğu şirketimizce benimsenmiştir. 

3.4 Şeffaflık
Müşterilerimiz ve diğer ilgili taraflar, ürün ve hizmetlerimizle ilgili olarak haklar, yükümlülükler, faydalar ve riskler gibi konulurda açık ve net biçimde bilgilendirirler.

3.5 Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı 
Tüm faaliyetlerimizin yürütülmesinde toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı esastır. Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur. 

3.6 Karaparanın Aklanması ile Mücadele
Şirketimiz, karaparanın aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimsemiş olup ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yapmaya özengösterir. Kendi iç bünyesinde de bu amaca yönelik gerekli önlemleri alır ve personeli için eğitim programları düzenler.

3.7 Kayıt Dışılıkla Mücadele
Şirketimiz alacağı tevsik eden belgeleri alarak kayıt dışılıkla mücadeleye yardımcı olur.

3.8 Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı
Tüm faaliyetlerimizde karlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı esastır.

3.9 İçerden Öğrenenlerin Ticareti
İçeriden öğrenilen gizli bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır.

3.10 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler
Şirketimiz dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletilmesi konularına özen gösterir.

3.11 Müşterilerin Bilgilendirilmesi
Her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, hizmet ilişkisinin her aşamasında ve her konuda, mevzuatta belirtilen sınırlamalara riayet etmek sureti ile doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi aktarımı yapar.

3.12 Müşteri Gizliliği
Şirketimiz, müşterilerine ait her türlü bilgiyi saklamakla yükümlüdür. Mevzuat gereğince bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler bunun dışındadır.

3.13 Müşteri Şikâyetleri
Müşteri şikâyetlerinin nedenlerini araştırarak, haklı şikâyetlerin tekrarlanmaması için gereken önlemleri alır. Hatalı uygulamaların düzeltilmesi amacı ile çalışanlarını bilgilendirir.

3.14 Rekabet
Şirketimiz, rekabeti, aynı sektörde faaliyet gösteren kurumların mevzuata ve genel kabul görmüş ilkelere uygun, kararların özgür bir ortamda alındığı, toplumsal faydayı gözeten bir yarış olarak kabul eder. Bu nedenle, serbest piyasa ekonomisi içerisinde sürdürdüğümüz faaliyetlerde kendi menfaatlerimizin yanı sıra, 
- Genel olarak faktoring sektörüne olan güvenin sürekli olması,
- Sektörün gelişimi için çaba sarf edilmesi,
- Ortak menfaatlerin gözetilmesi,
ilkeleri çerçevesinde haksız rekabete neden olacak davranışlardan kaçınır. Bu ilke çalışanlarımız tarafından da benimsenmiştir.

3.15 Müşterilerin Bilgilendirilmesi ve Hizmet Kalitesi
Ürün ve hizmetlerimizin sunumunda müşterilerimize doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi vermek esastır. Çalışanlarımız müşterilere yanlış ya da eksik bilgi vermekten kaçınırlar. Sunduğumuz hizmetlerin temel ahlak ilkelerine uygun olarak, profesyonelce verilmesi öncelikli hedefimizdir. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin masrafları ve şartları açıkça belirtilir. Müşterilerle çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta, şikayetler yetkililerce dikkate alınır ve çözüm bulmaya çaba gösterilir. Müşteri şikayetlerinin nedenlerinin araştırılması, tekrarına sebebiyet verilmemesi için gerekli önlemlerin alınması, hatalı uygulamaların derhal düzeltilmesi ve çalışanlarımızın bu hususta bilgilendirilmesi hususlarında azami gayret gösterilir. 

3.16 Müşteri Sırrı 
Şirketimiz, müşterilerine ait her türlü bilgiyi saklamakla yükümlüdür. Mevzuat gereğince bilgi ve belge istemeye yetkili kişi ve mercilere yasal olarak verilmesi gereken bilgi ve belgeler bunun dışındadır.

3.17 Güvenlik 
Ürün ve hizmetlerimizin sunumunda her türlü olumsuzluğa karşı gerekli önlemler alınır. Şirketimiz, güvenliğin teknik olarak zarar doğurabilecek her türlü ihlalin engellenmesini de içerdiğini kabul eder. Şirketimiz açısından, faaliyetlerimizin iş ve işlem güvenliğinin sağlandığı, müşteri mağduriyetinin önlenmesine yönelik gerekli teknik ve hukuksal tüm önlemlerin alındığı bir ortamda yürütülmesi esastır.
Şirketimiz, müşteri malının koruması ve saklaması (kıymetli evrak, sözleşme vb.) ve finansal olanaklar sunulması (faktoring ücreti, komisyon vb.) konularında güvenlikten ödün vermez.

3.18 Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları  
Yönetim Kurulu Üyeleri şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklayamaz. Yönetim Kurulu bu bilgilerin şirketin diğer çalışanları tarafından da şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır.
Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri veya başkaları lehine kullanamaz, şirket hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz ve yorum yapamaz. 
Yönetim Kurulu Üyeleri, mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uymaları gerektiği, uymadıkları takdirde şirketin, pay ve menfaat sahiplerinin bu nedenle uğrayacakları zararları müteselsilen sorumlu olduklarının bilincindedir. 
Yönetim Kurulu Üyeleri pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmeyecekleri ve maddi menfaat kabul etmeyecekleri gibi bu kuralların tüm şirket çalışanları tarafından da uygulanmasını sağlayıcı gerekli önlemleri alır.

3.19 Çalışanlara İlişkin Şirket İlkeleri 
Şirketimiz, insan kaynağının, görevin gerektirdiği bilgi, birikim ve sorumluluk duygusuna sahip kişilerden oluşmasına özen gösterir.
Şirketimiz, personel istihdamı konusunda;
- Haksız rekabete yol açabilecek her türlü uygulamadan kaçınır.
- Personel alımlarında diğer kurumların hizmetlerini kesintiye uğratmamaya özen gösterir.
- Personel istihdamında İş Kanuna ve ilgili mevzuat hükümlerine uyar.
- Eski çalışanları hakkında diğer kurumların tarafından talep edilen bilgileri yanıtlarken samimi ve dürüst davranır.
- Şirketimiz, iş ortamının sağlıklı, güvenli ve doğal çevreyle uyumlu olması, çalışanların motivasyonunun arttırılması ve daha iyi koşullarda hizmet sunulması yönünden gerekli önlemleri alır, bu hususta çalışanlarının görüşlerine yer verir. 
- Ürün ve hizmetlerimizin en iyi şekilde sunumunu teminen, şirketimiz, yeter sayıda personel istihdamına özen gösterir, çalışma saatlerinde iş veriminin en üst düzeyde olması yönünde gerekli geliştirici önlemleri alır. 
- Çalışanlarımızın izinlerini düzenli kullanmaları için azami çaba gösterir. 
- Şirketimizde eşit koşullarda çalışanlara eşit fırsatlar sağlanır. Çalışanlarımız arasında din, mezhep, cinsiyet vb. farklılıklara bağlı ayrımcılık yapılmaz. 
- Şirketimiz çalışanlarımızın kişisel gelişimine özel önem verir. Bu amaçla eğitim, kurs, seminer ve benzeri olanaklar sağlamak suretiyle çalışanlarına destek verir. 
- Şirketimiz, Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen etik ilke ve kuralların çalışanlarımız tarafından benimsenmesine önem verir. İnsan kaynaklarının oluşumunda etik kurallara uygunluk önemli bir kriterdir.

3.20 Çalışanların Sorumlulukları 
Çalışanlarımız; her durumda şirketimizi temsil ettiklerinin bilinci içinde hareket ederler ve temiz ve bakımlı giyinmeye özen gösterirler. Şirketimizin çalışanlarımız tarafından en iyi şekilde temsil edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 
Çalışanlarımız;
- Müşterilerle borç-alacak, kefalet ve müşterek hesap açtırmak gibi etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmezler. 
- Müşterilerden ya da gelecekte müşterileri olabilecek şahıslardan hediye almazlar. 
- Şirket içindeki konumlarını kişisel çıkar sağlamak amacıyla kullanmazlar, müşterilerinin iş olanaklarından kişisel çıkar sağlamak amacıyla yararlanmazlar. 
- Hiçbir çalışan, pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez. 
- Çalışanlar, işle ilgili kararlarda sadece şirketin çıkarlarını gözetir, bireysel ve ailevi kaygılar ve menfaatler göz önüne alınmaz. 
- Çalışanlar, şirket harcamalarına azami özeni göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket eder.

3.21 Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkiler 
Şirketimiz, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletilmesi konularına özen gösterir. 

3.22 Mobbing ve Cinsel Taciz İlkeleri 
Çalışanlarımız mobbing ve cinsel taciz maruz kalmamaları konusunda gereken tedbirler alınmıştır. Cinsel taciz ve mobbinge maruz kalan çalışanın şikayetini üst yönetime bildirmesi teşvik edilmekte olup, cinsel taciz ve mobbing uygulayan çalışan için bir yandan şirket içi yaptırımlar uygulanırken, diğer yandan hukuki yollar açık tutulmaktadır.

3.23 Finansal Ürünlerin Sunumunda Saydam Olmak:
Paylaşılan Sosyal Sorumluluklar ve Global Uygulamalar çerçevesinde sunulan finansal ürünlerde saydam olmak. Bu itibarla ürünler sonradan farklılık oluşmamasına gayret göstermek. Müşteri talep ve isteklerin uygulanabilirlik çerçevesinde dikkate alarak işlem yapmak.

Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.