KAR DAĞITIM POLİTİKASI

1. GİRİŞ:

ABC Faktoring  A.Ş. kar dağıtım kararında ilgili yasa, mevzuat ve piyasa koşullarını dikkate alır. Kar dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Türk Ticaret Kanunu, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmemizin 29, 30 ve 31. maddeleri dikkate alınarak Kar Dağıtım Politikası uygulama esaslarına aşağıda değinilmiştir.

2.1 UYGULAMA DETAYLARI:

2.2 KARIN TESPİTİ

Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya zorunlu olan miktarlar indirildikten sonra geriye kalan miktar, safi karı teşkil eder. Safi karın dağıtımı aşağıdaki sıra ve esaslara göre yapılır.

2.3 KARIN DAĞITIMI

a. % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b. Şirket’çe ödenmesi gereken kurumlar vergisi ile diğer vergiler ve mali mükellefiyetler için karşılık ayrılır.
c. Ödenmiş sermayenin % 5’i kadar bir kısım birinci temettü olarak dağıtılır.
d. Geri kalan kardan, ikinci temettü olarak bir meblağ dağıtılıp dağıtılmayacağı ve dağıtılacaksa miktarı, Genel Kurulca belirlenir.
e. Yönetim Kurulu üyelerine, murahhas üyelere, memur ve müstahdemlere kardan bir meblağ ödemeyi Genel Kurul uygun bulursa bunun oranını tayin eder.
f. Türk Ticaret Kanunu’nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

2.3 YEDEK AKÇELER

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır

2.4 DİĞER HÜKÜMLER

a. Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul, bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verebilir. Ancak kar payının tamamı nakit olarak dağıtılacaksa en geç 5.Ayın sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelere uygun hareket edilir.
b. Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.
c. Ödenecek kar payı kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.
d. Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.
e. Yönetim Kurulu, Kar dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığını Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.
f. Kar dağıtım politikasının uygulanmasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.