SSS

Faktoring nedir?
Mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak vadeli alacaklara karşılık finansman sağlanması, tahsiline aracılık edilmesi veya garanti verilmesi işlemidir.

Faktoring hizmetlerinden kimler yararlanabilir?
Mal ve/veya hizmet üreten ve satan gerçek veya tüzel kişiler faktoring hizmetlerinden yararlanabilir.

Faktoring’in yasal zemini nedir?
Anonim şirket olarak kurulması gereken faktoring şirketleri, daha önce “90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında Hazine Müsteşarlığı’nın gözetim ve denetimine tabi iken, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) gözetim ve denetim alanına girmiş,  21/12/2012 tarihinde de 6361 Sayılı “ Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”  ve  ilgili yönetmelikler ile Faktoring Şirketleri kendine ait bir yasal yapıya kavuşmuştur.

Faktoring’in çek/senet karşılığı banka kredilerinden farkı nedir?
Çek/senet karşılığı banka kredilerinde, çek veya senet kullanılan kredinin teminatını oluşturur ve bilançonuzun aktifinde senetli alacaklar olarak izlenmeye devam edilir, pasifte ise mali borçlar içinde gösterilir. Oysaki faktoring işleminde çek/senet faturayla ilişkili olarak doğrudan alacağı temsil eder. Devir ve temlik edilen alacak tutarı bilançoda senetli alacaklardan çıkartılarak nakde dönüştürülür ve mali borçlar içinde de gösterilmez.

Faktoring hangi hizmetleri sunar?
Finansman: Faktoring şirketine müşteri tarafından temlik edilen alacak tutarının belli bir oranının vadeden önce satıcı firmaya ödenmesidir. Ön ödeme oranı temlik edilen alacakların vadesi, işlem hacmi ve alacakların kredibilitesine bağlı olarak belirlenir.
Garanti: Faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde borçlunun ödememe riskinin faktoring şirketince üstlenilmesi halidir. Gayrikabilirücu faktoring’te, başta belirlenen limitler ve şartlar çerçevesinde, alacağın ödenmeme riski faktoring şirketince üstlenilmektedir.
Tahsilat: Alacağın vadesinde takibinin, tahsilatının ve ilgili raporlamanın faktoring şirketi tarafından müşteriye sağlanmasıdır.
Müşteriler, çalıştıkları faktoring şirketinin hizmet kapsamına göre, söz konusu hizmetlerin hepsiden yararlanabileceği gibi bu hizmetleri ayrı ayrı da alabilmektedir.

Hangi alacaklar faktoring’e uygun değildir?
Genel olarak yatırım malları, kolay bozulabilen ürünler ve grup içi satışlardan doğan alacaklar faktoringe uygun değildir.

Faktoring’te maliyetler nelerdir?
Temel olarak iki tür maliyet vardır: Faktoring komisyonu ve faktoring ücreti.
Faktoring ücreti: Finansman hizmetinden yararlanılması durumunda faktoring şirketinin kullandırdığı ön ödemeye karşılık aldığı faiz tutarıdır.
Komisyon: Temlik alınan alacaklar üzerinden hesaplanan ve işlem hacmine, alacağın vadesine göre değişen maliyettir.
Faktoring ücreti ve komisyon dışında faktoring şirketinin aldığı (posta, havale, EFT, vb.) bedeller masraf olarak alınmaktadır.
Faktoring hizmetleri karşılığında alınan komisyon, ücret ve masraf gibi gelirler BSMV’ye tabidir. Yalnız, Türkiye’ye döviz kazandırıcı işlemlerden doğan faktoring ücret, komisyon ve masrafları BSMV’den muaftır.

ABC  Faktoring’te nasıl işlem yaptırabilirim?
Fatura veya fatura benzeri belge ile temsil edilen vadeli alacaklarınızı nakde dönüştürmek istiyorsanız, iletişim bölümünde belirtilen Merkez adresimize veya en yakın şubelerimize başvurarak müşteri temsilcilerimiz ile görüşünüz.

Firmalardan istenen belgeler nelerdir?
Başvuru ve Gerekli Evraklar bölümünde belirtilen belgelerin faktoring işlemi yapılmadan önce şirketimize verilmesi gereklidir.

Faktoringin sunduğu hizmetler nelerdir?
Finansman: Faktoring şirketine temlik edilen alacak tutarının belli bir oranının vadeden önce satıcı firmaya ödenmesidir.
Garanti: Faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde borçlunun ödememe riskinin faktor tarafından üstlenilmesi halidir.
Tahsilat: Alacağın vadesinde takibinin, tahsilatının ve ilgili raporlamanın müşteriye sağlanmasıdır.

Faktoring işlemlerinde ön ödeme oranı nasıl belirlenir?
Ön ödeme oranı temlik edilen alacakların vadesi, işlem hacmi ve alacakların kredibilitesine bağlı olarak belirlenir.

Faktoringin türleri nelerdir?
Tam Hizmet Faktoringi
Yaygın olarak kullanılan geleneksel faktoring türüdür. Satıcı firma ile faktoring şirketi arasında devamlılık gösteren bir anlaşma ile faktor, normal ticari ilişkilerden doğan tüm faturalı alacakları temlik almayı, alacakları tahsil etmeyi, alacak kayıtlarını tutmayı ve ön ödeme yapmayı kabul eder.Bu tür faktoring hizmetleri, alacakların tahsil edilememe riskinin faktoring şirketince üstlenilip üstlenilmemesi durumuna göre iki alt gruba ayrılır.
Kabilirücu (Geri Dönüşlü) Faktoring: Faktoring şirketi borçlunun ödememe riskini üstlenmez, müşteriye rücu etme hakkı saklıdır.
Gayri Kabilirücu (Geri Dönüşsüz) Faktoring: Faktoring şirketinin faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde borçlunun ödememe riskini üstlendiği işlemlerdir. Borçlu (alıcı) ve müşteri (satıcı) arasındaki temel ilişkiden ya da sair sebeplerden kaynaklanabilecek ihtilaf halleri garanti kapsamı dışındadır.
Tahsilat Hizmeti
Ön ödemeyi içermeyen bir faktoring türüdür. Bu tür anlaşmalarda esas olan alacağın tahsili ve satış kayıtlarının tutulması hizmetleridir. Taraflar anlaştığı takdirde, borcun ödenmemesi riskinin faktoring şirketince üstlenilmesi de bu tür faktoring işlemleri içine dahil edilebilir. Faktor satıcıya alacak hakkını fatura tarihinden sonra mutabık kalınan sürede öder.
Fatura Iskontosu
Genel olarak yalnız finansman hizmetinin verildiği bir faktoring türüdür. Finansman gereksinimi olan, fakat alacakların yönetimi ve borcun ödenmemesine karşı korunma gereksinimi olmayan firmalar için uygulanan bir yaklaşımdır. Burada alacağın faktoring şirketine temlik edildiği borçluya bildirilmeyebilir, satıcının faktora temlik ettiği alacakların tahsilatı, faktor adına yine satıcı firma tarafından yapılır. İki şekilde gerçekleştirilir.
Bildirimli Faktoring: Alacak temlikinin borçluya ihbar edildiği faktoring türüdür.
Bildirimsiz Faktoring: Alacağın faktoring şirketine temlik edildiğinin borçluya bildirilmediği faktoring türüdür. Borçlulardan tahsilatı müşteri (satıcı) yapar ve faktora öder.(Faktorun temlik, ihbar ve tahsilat hakkı saklıdır.)

Faktoring işlemlerinden tahsil edilen ücretler nelerdir?
Komisyon: Faktoring şirketlerinin sunduğu hizmetler karşılığında müşteriden aldığı ücrettir.
Faktoring Ücreti (Faiz): Faktorun kullandırdığı ön ödemeye karşılık aldığı faiz tutarıdır.
Masraf: Faktorun, Faktoring ücreti ve komisyon dışında, aldığı (posta, havale, EFT, vb.) bedellerdir.
BSMV: Faktoring hizmetleri karşılığında alınan komisyon, ücret ve masraf gibi gelirler Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ne tabidir. Türkiye’ye döviz kazandırıcı işlemlerden doğan faktoring ücret, komisyon ve masrafları BSMV’den muaftır.
Faktoringle Finansman ve Avantajları
Faktoring, her türlü mal ve hizmet satışından doğan, fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı vadeli alacakların faktoring kuruluşuna devredilmesi karşılığında finansman ve tahsilat hizmetlerinin sunulmasıdır. Faktoring kapsamında şirketler, seçmiş oldukları hizmete göre finansman (nakit yönetimi), tahsilat yönetimi hizmetlerinden yararlanırlar. Seçilen hizmet/hizmetlere paralel olarak faktoringden sağlanan fayda da artar.
Faktoring’in Avantajları
- Faktoring ile sağlanan finansman hizmeti, ticari alacakların temliğine dayandığından, banka kredilerine oranla hızlı ve çözüm odaklıdır.
- Faktoring, nakit yönetimi hizmeti ile vadeli alacakları nakde dönüştürüp, hammaddenin peşin alınmasını ve üretim aksamasından oluşacak maliyetlerin azalmasını sağlar. Üretim verimliliğini, iş hacmini ve karlılığı artırırken dış kaynağa olan ihtiyacın giderek azalmasına yardımcı olur.
- Faktoring çerçevesinde sunulan alacak yönetimi hizmetleri sunduğu vade avantajı ile işletmelerin rekabet gücünü artırır, pazar payının büyümesine ve kalite standardının gelişmesine destek olur..
- Nakit yönetimi, nakit akış planlarının daha düzenli ve gerçekçi olmasını sağlar.
- Güvenilir istihbaratlar sayesinde alıcının piyasadaki durumuna ve etkinliğine dair en son bilgilere ulaşılır ve ileride meydana gelebilecek tahsilat problemlerinin önü kesilir. Özetle faktoring ektin ve gerçekçi bir risk yönetimine destek olur.

Kimler Faktoringden Yararlanabilir?
Mal ve hizmet üreten, satan, kısaca vadeli ticaret yapan tüm işletmeler faktoring hizmetinden yararlanabilir. Ticari faaliyetlere dayalı, mal ve hizmet satışlarından doğan, vadesi gelmemiş, faturalanmış alacaklar faktoring sayesinde nakde çevrilebilir.

Faktoring sistemi nasıl çalışır?
Bir faktoring işleminde vadeli bir satış ile birlikte üç taraf bulunur.
Alıcı (borçlu), satıcı ve faktoring şirketi.
Alıcı satıcıya siparişini bildirdikten sonra, satıcı şirket, faktoring şirketine alıcı ile ilgili bilgileri aktarır. Faktoring şirketi, alıcının kredibilitesini araştırarak, satıcıya tahsis edilebilen limit ve şartları bildirir. Satıcı ile alıcı arasında sözleşme imzalanır, ürünler gönderilir. Satıcı, alıcıya gönderdiği faturanın bir kopyasını da faktoring şirketine iletir. Faktoring şirketi sözleşme çerçevesinde, belirtilen oranlar çerçevesinde satıcıya ön ödeme yapar. Faktoring şirketi vade tarihinde alıcıdan fatura tutarını tahsil eder ve satıcıya kalan bakiyeyi öder.

Faktoring işleminin bilançomdaki avantajı nedir?
Faktoring işlemlerinde çek & senet faturayla ilişkili olarak doğrudan alacağı temsil eder ve temlik yoluyla faktoring şirketine devredilir. Devredilen tutar bilançoda senetli alacaklardan çıkartılarak nakde dönüştürülür ve mali borçlar içinde gösterilmez, böylelikle firmanız likit bir görünüz kazanır.  Oysa banka kredilerinde senetler kullandırılan kredinin teminatını oluşturur ve bankalara teminat cirosu ile devredilerek bilançonun aktifinde senetli alacaklar içinde izlenmeye devam edilir. Bunun karşılığında kullanılan kredi de pasifte mali borçlar içinde gösterilir.

Faturalı alacağa konu malın ayıplı olması durumunda garanti kalkar mı?
Garantinin kalkmasında en önemli nedenlerden biri, malın ayıplı olması veya alıcı tarafından talep edilen maldan farklı bir malın gönderilmiş olmasıdır. Bunun yanında, limit tahsis şartlarının yerine getirilmiş olması, uluslararası faktoring kurallarına uyma, alıcı şirket ile yapılan sözleşme ya da sipariş koşullarına uyum, garantinin geçerliliği ve devamı için zorunludur.

Alacağımın ödenmemesi durumunda kanuni takip işlemi nasıl yapılıyor?
Bu husus müşteri ve faktor arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Takibat müşteri tarafından yapılabileceği gibi, masrafları müşteriye ait olmak üzere factoring şirketi tarafından da yapılabilir.

Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.