TAZMİNAT POLİTİKASI

Şirketimiz, çalışanlarına yönelik tazminat politikasını belirlerken yürürlükteki İş Kanunu’nu (halen 4857 sayılı Kanun) esas almaktadır.

Bu çerçevede;
Kıdem Tazminatı:
Kıdem tazminatı, İş Kanunu’nda belirlenmiş olan sürelerde kıdemi bulunan çalışana, hizmet sözleşmesinin Kanun’da öngörülen durumlardan birisi ile sona ermesi halinde çalışanın çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenmektedir.

"Kıdem Tazminatı, iş sözleşmesi 4857 sayılı yasada öngörülen durumlardan birisi ile sona eren ve belirli süre kıdemi bulunan personel veya personelin ölümü halinde mirasçılarına yasanın 14, 24, 25. maddelerine istinaden, söz konusu personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenmektedir."

İhbar tazminatı:
İş Kanunu m.17 uyarınca, çalışanın belirsiz süreli hizmet sözleşmesinin feshi, çalışanın kıdemine göre belirlenmiş olan sürelerin sonunda etkili olabilmekte, bu bildirim süresi boyunca çalışanın ücreti ödendiği gibi çalışana İş Kanunu uyarınca yeni iş arama izni de verilmektedir. Bununla birlikte Şirketimiz, İş Kanunu’nun verdiği yetki uyarınca, bildirim süresine ilişkin ücretini (ihbar tazminatı) peşin ödemek suretiyle çalışanın hizmet sözleşmesini derhal feshetme hakkına da sahiptir.

"İhbar tazminatı, 4857 sayılı yasanın 17. Maddesine istinaden, işçiye nakden ödenmekte veya işçinin kıdemine göre ön görülen sürelerde işçiye iş sözleşmesinin fesh edileceğinin bildirilmesi suretiyle iş arama izni verilerek de kullandırılabilmektedir."

Gelişmelerden haberdar olmak için kayıt olun.